Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Резервации

Всеки Клиент може да резервира своето пътуване директно в офиса на “Алдер Травел” ООД в гр. София, ул. “Димитър Трайкович” 5 (до Министерство на земеделието и горите) или да направи запитване в сайта на фирмата, на адрес www.aldertravel.com въз основа на предлаганите програми. Възможно е да се направи предварителна резервация по телефона, която се пази в рамките на 02 работни дни. Ако Клиентите не внесат съответния депозит, тя се счита за невалидна.

Задължително се попълва Бланка за записване по образец, с всички необходими данни на Клиентите по пътуването, като един от клиентите – Титуляр на резервацията, полага задължително подпис на Бланката като доказателство, че е запознат с условията по настоящия Договор за пътуване и публикуваните програми.

   

Депозит

Всяка услуга се счита за резервирана след внасяне на депозит - 30 %. Алдер Травел” си запазва правото да променя стойността на изисквания депозит. След потвърждение на резервацията, “Алдер Травел” ООД се задължава да уведоми своевременно Клиентите си.

   

Пълно плащане

Остатъкът до пълната сума се внася най-късно 07 работни дни преди датата на пътуване. Възможно е да бъде изискано по-ранно плащане, за което клиентите ще бъдат уведомени своевременно. Ако сумата не бъде заплатена в указания срок, резервацията ще се счита за анулирана по вина на клиента с всички произтичащи от това последици. При заявки за резервация в последния момент, се внася пълната стойност. Всички цени, обявени във валута се заплащат в лева по фиксинга на БНБ в деня на плащане. 

   

Отказ от пътуване

При отказ от страна на клиентите от пътуване – депозит не се възстановява

Ако съответната резервация не е потвърдена, депозитът се възстановява напълно или се предлага друга равностойна по качество и цена туристическа услуга. При отказ от пътуване по причини, които не са свързани с неизпълнение на задълженията от страна на “Алдер Травел” ООД, се удържат следните неустойки, ако в съответната туристическа програма не са фиксирани някакви специални условия:

до 07 работни дни преди датата на пътуване – внесения депозит;

под 07 работни дни – 100% от стойността/.

 

Рекламации

При неспазване на условията по публикуваните програми, Клиентите имат право да предявят претенции в писмен вид, в рамките на 07 работни дни след приключване на пътуването, като ще получат отговор в едномесечен срок. Необходимо е да се представи констативен протокол, подписан от компетентни лица за удостоверяване на съответните факти и обстоятелства. При неудовлетворение, въпросът се решава в Комисията за защита на потребителя.

   

Визи

Издаването на входни визи е в компетенциите единствено на консулските служби към съответните посолства. “Алдер Травел” ООД поема задължението да подготви акуратно документите, които клиентите представят и за чиято достоверност отговарят, да ги внесе във визовия отдел към Посолството и да уреди дата и час за интервю, ако е необходимо, за което клиентите ще бъдат информирани своевременно.

Депозит не се възстановява при отказ на виза

   

Промени

“Алдер Травел” ООД се задължава да уведоми Клиентите си веднага за всички настъпили промени по публикуваните програми. Ако Клиентът не приеме промяната, има право да получи внесения депозит в пълен размер. При липса на минимален брой туристи, указан в съответната туристическа програма, “Алдер Травел” ООД има право да отмени пътуването, като предложи на Клиентите индивидуално пътуване или да възстанови внесените суми без взаимни неустойки. “Алдер Травел” ООД не носи вина при промени, независещи от Агенцията, дължащи се на форсмажорни причини, природни бедствия, стачки, промяна на разписание на самолетни полети и др.; митнически нарушения, визови проблеми и други подобни, както и не отговаря и не компенсира стойността на услуги, за които Клиентите са могли, но не са се възползвали; за произтичащи усложнения от не потвърдени резервации или промени по желание на Клиентите в първоначално предложената програма.

   

Застраховка

Всички Клиенти на “Алдер Травел” ООД се застраховат задължително при пътуване в чужбина в ЗАД БУЛСТРАД или ЗАД АРМЕЕЦ. Застраховката “Помощ при пътуване” е в сила от деня на тръгване и важи до деня на приключване на пътуването и не валидна на територията на Р България. Тя покрива основно: възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи в резултат на акутно заболяване, травми при злополука; смърт вследствие злополука. Премията е по избор на клиента.

   

Отговорност “Туроператор”

Между “Алдер Травел“ ООД и "Групама Застраховане" ЕАД  е подписан договор за задължителна застраховка, покриваща отговорността за вреди, причинени на потребител/и на организирани групови и индивидуални пътувания с обща цена вследствие не разплащане от страна на Туроператора с негови контрагенти и/или доставчици, вкл. при неплатежоспособност и несъстоятелност на Туроператора. Условията за застрахователно покритие, лимит на обезщетение и предявяване на претенции са съгласно застрахователна полица "Отговорност на Туроператора" със ЗД "ЕВРОИНС" АД, гр. София, № 03700100002335 / 22 10 2019 г.

 

 

При записване за пакети и туристически продукти на други Туроператори, важат Правилата и Условията за пътуване на съответната фирма, за което Клиентите изрично се уведомяват и сключват съответния договор за пътуване.